Εκτύπωση

Ισολογισμός 2013

Συγγραφέας Γιάννης Σαρρής (yiannis) στις . Καταχώριση Οικονομικά στοιχεία

Γενική Διεύθυνση

Αθήνα, 01.03.14

δημιουργία, ξανά!
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  33.711,39 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 315,00
ΕΝΤΥΠΑ 1.000,00
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 32.396,39
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 33.711,39
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 16.535,89
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 17.175,50
ΕΣΟΔΑ 107.872,39
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 82.024,25
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΕΣ +ΠΡΟΥΠΟΛ ΕΣΟΔΑ 25.848,14
ΕΞΟΔΑ 90.696,89
ΕΞΟΔΑ 2012 32.732,31
ΕΞΟΔΑ 2013 57.964,58
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 17.175,50

Ο “Ισολογισμός Εσόδων και Δαπανών” της δημιουργίας, ξανά! της 31ης.12.2013, δημοσιεύτηκε, όπως ορίζει ο Νόμος περί χρηματοδότησης των Πολιτικών Κομμάτων, σε δυο καθημερινές εφημερίδες της Αθήνας, στη “Δημοκρατία” και “Ο Λόγος” στις 28.02.14.

Η Ελεγκτική Επιτροπή και ο επί των οικονομικών υπεύθυνος Αντιπρόεδρος της δημιουργίας ξανά!, σε όλο το διάστημα της χρήσης που έκλεισε, είχαν (και φυσικά εξακολουθούν να έχουν) πλήρη ενημέρωση για τα σημαντικά οικονομικά θέματα και άμεση δυνατότητα πρόσβασης και ελέγχου οποιουδήποτε στοιχείου, οποιαδήποτε στιγμή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το Λογιστήριο της δημιουργίας έχει θέσει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Υπευθύνου Οικονομικών, τα παραστατικά και τα στοιχεία όλων των συναλλαγών, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή, ώστε να προχωρήσουν στο ελεγκτικό τους έργο.

Ακολουθώντας τις ελληνικές και διεθνείς καλές πρακτικές, αναμένουμε η Ελεγκτική Επιτροπή να προχωρήσει σε ότι ενέργειες κρίνει απαραίτητες, ώστε να διασφαλίσει την αξιοπιστία, την ακεραιότητα και το καλώς έχειν της οικονομικής διαχείρισης, των λογιστικών βιβλίων και των οικονομικών καταστάσεων της δημιουργίας, ξανά! και να εκδώσει το ανάλογο πόρισμα.

Το πόρισμα αυτό, μαζί με τον Ισολογισμό, θα υποβληθεί σε συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και θα ζητηθεί να συγκληθεί ειδική συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής για ενημέρωση και έγκριση. Αυτό δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ή το καταστατικό μας, θεωρούμε όμως ότι είναι κίνηση ενίσχυσης της διαφάνειας διαχείρισης των οικονομικών μας, με τις δεδομένες δυνατότητες που έχουμε.

Ενημερώνουμε επιπλέον ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) “Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων από το κράτος”, άρθρο 21, παρ 4 Παρ 4, η Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών των Κομμάτων της Ελληνικής Βουλής, “αναθέτει τη διενέργεια λογιστικής και οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι εξετάζουν λεπτομερώς τα βιβλία και τα παραστατικά των κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών, πριν από τη διεξαγωγή ελέγχου από την Επιτροπή και συντάσσουν αναλυτική έκθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της”.

“Στον έλεγχο που διεξάγεται, σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, από την Επιτροπή, καθώς και για την πραγματοποίηση των ελεγκτικών πράξεων που ενεργούνται κατ' εντολή της από ορκωτούς ελεγκτές, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για το τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο.” Ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την κατάθεση των οικονομικών στοιχείων στην Επιτροπή Ελέγχου, και διενεργείται συνήθως από δυο ή τρεις ανεξάρτητες μεταξύ τους ελεγκτικές εταιρείες.

Γιάννης Σαρρής
Γενικός Διευθυντής


Επισυνάπτεται ο Ισολογισμός όπως δημοσιεύτηκε στις δύο εφημερίδες.

Εκτύπωση

Τα εκατομμύρια των κομμάτων

Συγγραφέας Γιάννης Σαρρής (yiannis) στις . Καταχώριση Οικονομικά στοιχεία

shutterstock 91679942Ο συνασπισμός “δημιουργία, ξανά!” και η αισιοδοξία της δημιουργίας.

Με την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014 και την ενημέρωση των αντίστοιχων λογαριασμών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οριστικοποιήθηκαν τα ποσά που αφορούν την κρατική Επιχορήγηση των πολιτικών Κομμάτων για το 2013 καθώς και τα ποσά που θα λάβουν τα κόμματα ως Τακτική Κρατική Επιχορήγηση για το 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά για το 2013 τα Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα έλαβαν ως Κρατική Οικονομική Ενίσχυση (η επίσημη ονομασία της Κρατικής Επιχορήγησης) το ποσό των 21.827.000 €. Γα το 2014 έχει εγγραφεί στο προϋπολογισμό το ποσό των 9.978.000 €.

Συνολικά την τελευταία πενταετία τα Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα χρηματοδοτήθηκαν με το ιλιγγιώδες ποσό των διακοσίων τριάντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων έξι χιλιάδων δέκα οκτώ ευρώ (233.706.018 €) και συγκεκριμένα :

Εκτύπωση

Οικονομικά στοιχεία

Συγγραφέας Γιάννης Σαρρής (yiannis) στις . Καταχώριση Οικονομικά στοιχεία

Η διαφάνεια είναι το Α και το Ω της εξυγίανσης της χώρας. Μέχρι σήμερα, τα κόμματα πρωτοστατούν στην αδιαφάνεια. Κάποια δεν δέχονται καν να υποβληθούν σε οικονομικό έλεγχο, περιφρονώντας τους νόμους που τα ίδια ψήφισαν. Αλλά και όταν γίνει έλεγχος σε όσα τον αποδέχονται, οι εκθέσεις των ορκωτών λογιστών είναι... μυστικές και ο φάκελος διαβιβάζεται στη Βουλή, η οποία φυσικά τον "θάβει". Έτσι, ουσιαστικά, ο ελεγχόμενος είναι και ελεγκτής! Διαβάσατε ποτέ την παραμικρή επίσημη αναφορά σχετικά με την οικονομική διαχείριση των κομμάτων; Πού πήγε ο πακτωλός της κρατικής χρηματοδότησης; Πού πήγαν τα - παράνομα - δάνεια των εκατοντάδων εκατομμυρίων που πήραν το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ κυρίως από την ΑΤΕ, την οποία "βούλιαξαν";  Τα χρήματα που εισπράττουν τα κόμματα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Εκτός από την προκλητικά μεγάλη νόμιμη χρηματοδότησή τους - πολύ πάνω από τον αντίστοιχο ευρωπαίκό μέσο όρο - τα κόμματα είχαν κανονική μίζα για τις αναθέσεις δημόσιων έργων (βλέπε υπόθεση Τσουκάτου), πέρα από τη προσωπική μίζα των "υπεύθυνων".

Εκτύπωση

Κρατική Οικονομική Ενίσχυση

Συγγραφέας Γιάννης Σαρρής (yiannis) στις . Καταχώριση Οικονομικά στοιχεία

Η Κρατική Οικονομική Ενίσχυση όλων των κομμάτων για το 2013 προσδιορίστηκε στο ποσό των 21.827.000 €.

Το ποσό που αναλογεί στον Συνασπισμό “δημιουργία, ξανά!” είναι 218.270€ ή ποσοστό 1%.

Τα ποσό ανά ψήφο είναι 2,22€ (98.140 έγκυρα ψηφοδέλτια στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου).

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα καταβληθεί το 50%, δηλαδή 109.135€ , από το οποίο η “δημιουργία, ξανά!¨θα λάβει 60.024,25.

Αναλυτικά το ποσό θα διανεμηθεί ως εξής:

Εκτύπωση

Αναβάθμιση λογιστικού συστήματος

Συγγραφέας Γιάννης Σαρρής (yiannis) στις . Καταχώριση Οικονομικά στοιχεία

Η «δημιουργία ξανά!» και η οικονομική διεύθυνση, με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Αντιπροέδρου και της Ελεγκτικής Επιτροπής,  οικειοθελώς επέλεξε να αναβαθμίσει το λογιστικό της σύστημα από απλογραφικό σε διπλογραφικό.

Η μετάπτωση αυτή,  η οποία θα συμπεριλάβει  όλες τις οικονομικές πράξεις από τη αρχή της σύστασης του κόμματος, είναι ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα, λόγω της δομικά διαφορετικής φιλοσοφίας των δυο συστημάτων. Θεωρήθηκε όμως αναγκαία, ώστε το κόμμα  να διασφαλίσει  την αξιοπιστία και διαφάνεια των οικονομικών του,  μέσα από ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο λογιστικό σύστημα.

Αν δεν παρεμβληθούν επιπλέον εμπόδια εκτιμούμε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί το πρώτο τετραμήνου του έτους, ώστε  η δημοσιοποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων του 2012 να γίνει εντός των νομίμων προθεσμιών για την αντίστοιχη κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων.